how to build your own website

ZNALECKÁ ČINNOST 

Vítám Vás na mé webové stránce soudního znalce – Ing.Roman Augustin,

Ze základních předpokladů při výkonu činnosti soudního znalce je dodržování profesionálně-etických pravidel. Soudní znalec je v této souvislosti vázán slibem mlčenlivosti, který skládal do rukou předsedy Krajského soudu. Vzhledem k této skutečnosti v této znalecké sekci nejsou uvedeny odkazy na klienty mezi které patří, občané, firmy, banky a stavební spořitelny, advokátní a notářské kanceláře, finanční úřady, realitní kanceláře, soudní exekutoři, soudy, dražební kanceláře a další naši obchodní partneři.

Tímto Vám děkuji za Váš čas věnovaný této webové stránce a věřím, že uvedené informace Vám budou užitečné ve vašem soukromém či pracovním životě a těším se na to, že se stanete naším dobrým klientem.


PODROBNĚ 

Informace o mé osobě soudního znalce 

************

Soudním znalcem jsem byl jmenován Krajským soudem v Brně v roce 1995 podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v oborech:

1) ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí
2) stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové


Působím také jako koncesovaný odhadce nemovitého majetku :

1) držitel Koncesní listiny „Oceňování majetku pro věci nemovité“ podle ust. § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kvalifikace znalce 

************

Absolvent VUT v Brně, fakulta stavební-specializace pozemní stavitelství a technická zařízení budov

- absolvent postgraduálního studia VUT v Brně - Technického znalectví v oboru oceňování nemovitostí při Ústavu soudního inženýrství

- jmenován soudním znalcem z rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Brně

- koncesovaný odhadce v oboru oceňování majetku pro věci nemovité


Na základě Vašich požadavků zpracuji

****************

Zjeodušená tržní ocenění nemovitostí a pozemků pro dědická řízení - podklad pro notáře při dědickém řízení 
- znalecké posudky dle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění, které mají veškeré náležitosti dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.
Provádím ocenění rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav,  bytů a nebytových prostor, nedokončených staveb, stavebních pozemků, zemědělských i ostatních pozemků, trvalých porostů, hal, budov (administrativních, průmyslových, zemědělských atd.), inženýrských staveb.

Znalecké posudky zpracovávám pro účely:
· ocenění pro daň z převodu nemovitosti, daň darovací, dědické řízení 
· ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) 
· ocenění věcných břemen
· ocenění při dělení SJM, dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
· ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
· ocenění provedených stavebních prací
· ocenění, specifikace, kvalifikace a výčet vad a poruch stavebního díla
· další dle konkrétního zadání

- tržní oceňování a to na základě živnostenského oprávnění
· oceňování nemovitostí v tržních (obvyklých, obecných) cenách pro hypoteční a komerční úvěry, pro majetková vyrovnání ve všech druzích nemovitostí
· pro prodej nemovitostí – zjištění tržní ceny nemovitostí pro vyjednávání o prodeji či koupi nemovitostí
· oceňování nemovitostí v tržních (obvyklých, obecných) cenách pro dědická řízení